GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

ПОЛОЖЕННЯ
про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України
 

    Затверджене постановою Кабінету Міністрів України №1592 від 30 серпня 1999 року.

 
     1. Інспекція державного геодезичного нагляду є структурним підрозділом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України (далі - Інспекція), що здійснює державний геодезичний нагляд у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 
      2. Інспекція входить до складу Укргеодезкартографії на правах управління, має підпорядковані їй територіальні підрозділи.

 
      3. Інспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також іншими актами законодавства з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

 
      4. Рішення Інспекції, прийняті в межах повноважень, визначених Законом України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" і цим Положенням, є обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форми власності, діяльність яких пов'язана з виконанням топографо-геодезичних, картографічних, аерозйомочних робіт, інженерно-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок (далі - топографо-геодезичні і картографічні роботи), а також з використанням матеріалів та інформації, отриманих у результаті виконання цих робіт.

 
      5. Основними завданнями Інспекції є:

     контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів під час здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності;

     державний нагляд за дотриманням порядку формування та використання матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, регіональних картографо-геодезичних фондів, архівів, баз і банків даних топографо-геодезичної та картографічної інформації;

     державний нагляд за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності встановленого порядку ведення обліку та виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт;

     державний нагляд за дотриманням відповідними підрозділами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності встановленого порядку ведення обліку, зберігання і використання матеріалів топографо-геодезичних та картографічних робіт;

     перевірка наявності ліцензій на виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок (далі - ліцензії) і виконання основних умов та правил здійснення цього виду діяльності (ліцензійні умови);

     державний нагляд за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності вимог метрологічного забезпечення топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

     контроль за дотриманням фізичними і юридичними особами законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань захисту інтелектуальної власності та авторських прав у процесі створення топографо-геодезичної і картографічної продукції у графічній, електронній та цифровій формі.

 
      6. Відповідно до покладених на неї завдань Інспекція:

     бере участь у розробленні нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

     розглядає матеріали, проводить експертизу заявницької документації суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, яка подається ними для отримання ліцензій, та готує матеріали для видачі таких ліцензій;

     розглядає та погоджує технічні проекти (програми) на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт;

     забезпечує ведення обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт та контролює використання вихідних даних, матеріалів та інформації, отриманих у результаті виконання цих робіт;

     здійснює контроль за дотриманням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності встановленого порядку створення, оновлення та видання карт, планів, атласів у графічній, електронній та цифровій формі;

     здійснює приймання закінчених топографо-геодезичних і картографічних робіт, результати яких використовуються для забезпечення потреб держави;

     здійснює нагляд і контроль за формуванням та використанням матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України і регіональних картографо-геодезичних фондів, архівів, баз, банків даних топографо-геодезичної та картографічної інформації;

     здійснює державний нагляд і контроль за охороною та збереженням пунктів державної геодезичної і нівелірної мережі України;

     здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань захисту авторського права у галузі картографії;

     проводить реєстрацію апаратури супутникових радіонавігаційних систем і здійснює контроль за її використанням у процесі виконання топографо-геодезичних робіт;

     бере участь у розробленні нормативно-правових актів з визначення і забезпечення таємності топографо-геодезичних і картографічних матеріалів і здійснює контроль за дотриманням встановлених вимог до обліку, зберігання, тиражування і використання зазначених матеріалів;

     надає фізичним та юридичним особам висновки про можливість відкритої публікації, демонстрування на виставках, трансляції по радіо або телебаченню, обігу в мережі Інтернет топографо-геодезичних і картографічних матеріалів та інформації;

     вносить подання про анулювання виданих ліцензій у випадках, передбачених законодавством;

     надсилає матеріали про порушення вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів під час виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, а також порядку ведення обліку, зберігання і використання матеріалів цих робіт до відповідних державних органів для притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової і кримінальної відповідальності згідно із законодавством;

     надає державні послуги з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності фізичним та юридичним особам згідно із законодавством;

      здійснює інші функції в межах своєї компетенції.

 
      7. Інспекція координує роботу та здійснює керівництво діяльністю підпорядкованих їй територіальних підрозділів, координує роботу громадських уповноважених геодезичного нагляду та надає допомогу в здійсненні ними контролю на особливо складних об'єктах.

 
      8. Положення про територіальні підрозділи інспекції та про громадських уповноважених з геодезичного нагляду затверджуються Укргеодезкартографією.

 
      9. Інспекція, виконуючи покладені на неї завдання, взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями.

 
      10. Інспекція має право:

     одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності статистичні, довідкові та інші інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

     здійснювати в межах своїх повноважень перевірки відповідних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з питань виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт, а також порядку ведення обліку, зберігання і використання топографо-геодезичних та картографічних матеріалів відповідно до вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів та складати акти цих перевірок;

     залучати спеціалістів і технічні засоби підприємств, установ та організацій, за згодою їх керівників, для вирішення питань, що належать до її компетенції;

     давати обов'язкові для виконання вказівки (приписи) щодо усунення порушень вимог стандартів, нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів під час виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт, а також порядку ведення обліку, зберігання і використання матеріалів цих робіт;

     забороняти передачу і подальше використання матеріалів та інформації, отриманих у результаті виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт з порушенням вимог нормативно-правових актів і нормативно-технічних документів;

     припиняти всі види топографо-геодезичних і картографічних робіт, які виконуються з порушенням вимог нормативно-правових актів, стандартів і нормативно-технічних документів;

     зупиняти виконання суб'єктами підприємницької діяльності топографо-геодезичних і картографічних робіт у разі відсутності ліцензій або порушення ліцензійних умов;

     залучати для вирішення питань геодезичного нагляду громадських уповноважених.

 
      11. Рішення Інспекції приймаються у формі наказів і можуть бути оскаржені в установленому порядку.

 
      12. Інспекцію очолює начальник, який за посадою є заступником начальника Укргеодезкартографії і який призначається та звільняється з посади в установленому порядку.

     Начальник Інспекції є одночасно головним державним інспектором України з геодезичного нагляду.

 
      13. Начальник Інспекції має заступника. Заступник призначається на посаду та звільняється з посади начальником Укргеодезкартографії за поданням начальника Інспекції і є одночасно заступником головного державного інспектора України з геодезичного нагляду.

 
      14. Керівники підрозділів, спеціалісти Інспекції, на яких покладено здійснення державного геодезичного нагляду та контролю, є державними інспекторами з геодезичного нагляду.

 
      15. Головний державний інспектор України з геодезичного нагляду, його заступник, державні інспектори, які здійснюють державний геодезичний нагляд та контроль за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт, перебувають під захистом держави.

 
      16. Начальник Інспекції:

     здійснює керівництво Інспекцією, несе персональну відповідальність перед начальником Укргеодезкартографії за виконання покладених на неї завдань і здійснення функцій, визначає ступінь відповідальності заступника головного державного інспектора України та державних інспекторів з геодезичного нагляду;

     вносить пропозиції начальнику Укргеодезкартографії про призначення на посаду та звільнення з посади заступника начальника інспекції, керівників підрозділів та спеціалістів.

 
      17. Інспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Укргеодезкартографії, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 
      18. Структура, штатний розпис та гранична чисельність працівників Інспекції затверджуються начальником Укргеодезкартографії в межах загальної чисельності центрального апарату Укргеодезкартографії.

 
      19. Інспекція має бланки і печатку із своїм найменуванням.

 
      20. Головний державний інспектор України з геодезичного нагляду має бланки з відповідним написом.

 
Інші документи
 
Закон України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність"
 
Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру
 
"Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України", Постанова КМУ №661 від 20.06.96 р.
 
Всі документи ...
 
  Сторінка:   1   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua