GeoGuide
    GeoGuide
    GeoGuide
 
Новини | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Публікації | Про сайт
Всі розділи: Топографо-геодезична діяльність Землевпорядкування та кадастр  
     
 
Партнери

Сайт "Географія в Україні"
Сайт "Географія в Україні"

Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна
Сектор геоінформаційних технологій та геомоніторингу, ХНУ ім. Каразіна

 

 
Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії

Інструкція
про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт

 

    Затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №19 від 17.02.2000 р.
    Обов'язкова для всіх підприємств, організацій та установ, які виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи, незалежно від форм власності та їхньої відомчої залежності.

 

 
    АНОТАЦІЯ

    В інструкції викладено порядок проведення контролю, приймання та оцінки якості топографо-геодезичних і картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення в підприємствах, організаціях та окремими суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують названі роботи.

    Інструкцію розроблено в Науково-дослідному і виробничому інституті геодезії, картографії та геоінформатики на основі Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та "Положення про Інспекцію державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України" за участю П. М. Шевчука, С.Ф. Дудника, С.Я. Защипася, С.О. Пухтинського, Р.Г. Каваця, С.П. Ямелинця. Загальну редакцію здійснив П. М. Шевчук. Табл. 1, додатків 10.

    З введенням у дію цієї інструкції втрачає силу на території України "Инструкция о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ ". (ГУГК СРСР.- М., Недра, 1979,- 70 с.).

    Ця Інструкція встановлює порядок контролю, приймання та оцінки якості топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного та спеціального призначення, перелік яких наведено в Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність ", статті 11 і 13.

    Вимоги Інструкції є обов'язковими для суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, діяльність яких пов'язана з виконанням вищеназваних топографо-геодезичних та картографічних робіт.

 
    1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Визначення основних термінів - начальник партії, бригадир або досвідчений спеціаліст підрозділу (підприємства чи організації), який здійснює керівництво роботами, видає виконавцям завдання і перевіряє його виконання та якість робіт, приймає завершені матеріали та готову продукцію, подає керівництву підрозділу (підприємства чи організації) документи на оплату доброякісно виконаних робіт, відповідає за виконання плану (завдання), стан трудової дисципліни та дотримання правил техніки безпеки.

    Бригада- в камеральному виробництві колектив, група інженерів і техніків (геодезистів, топографів, фотограмметристів, фотолаборантів, картографів і т. п.), які разом виконують певне виробниче завдання;-на польових роботах: низовий виробничий підрозділ, який виконує певний процес польових робіт.

    Виконавець - інженерно-технічний працівник, який особисто виконує топографо-геодезичні та картографічні роботи і несе повну відповідальність за їх якість, терміни виконання та своєчасну здачу матеріалів.

    Вхідний контроль - перевірка уповноваженими особами комплектності та якості матеріалів,
що надійшли з інших підприємств та організацій, які плануються для використання у виробництві (матеріали аерофотозйомки, матеріали топографо-геодезичних та картографічних робіт, фотоматеріали, хімічні реактиви тощо).

    Державний контроль - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт державними інспекторами Інспекції державного геодезичного нагляду Головного управління геодезії, картографії та кадастру України (надалі- Укргеодезкартографія) чи іншими уповноваженими Інспекцією особами.

    Інспекційний контроль - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт посадовими особами.

    Контроль робіт - контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт, виготовлених матеріалів та готової продукції на відповідність їх вимогам нормативно-технічних документів керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій.

    Нормативно-технічні документи - сукупність діючих основних положень, інструкцій, умовних знаків, керівних технічних матеріалів, технічних приписів та спеціальних вказівок Укргеодезкартографії, які регламентують порядок виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт і встановлюють технічні вимоги до їх точності та змісту.

    Партія - колектив (загін, відділ, група тощо) інженерно-технічних працівників (геодезистів, топографів, картографів і т. п.) і робітників, об'єднаних спільною метою для виконання польових топографо-геодезичних та картографічних робіт.

    Самоконтроль - перевірка якості роботи самим виконавцем у процесі її виконання та підготовки матеріалів до здачі після закінчення роботи.

 
    1.2. Топографо-геодезичні та картографічні роботи виконуються за затвердженими технічними проектами (програмами), завданнями у відповідності до вимог діючих нормативно-технічних документів.

 
    1.3. Всі топографо-геодезичні й картографічні роботи, що виконуються підприємствами та організаціями незалежно від форм власності й підпорядкування та окремими суб'єктами підприємницької діяльності підлягають контролю і прийманню.

    Контроль якості топографо-геодезичних і картографічних робіт та їх приймання, які є складовими технологічного процесу, здійснюється з метою:

    - перевірки на всіх стадіях технологічного циклу дотримання вимог діючих нормативно-технічних документів, відповідності результатів виконаних робіт та їх оформлення вимогам технічних і технологічних інструкцій та затвердженим зразкам і технічним проектам;

    - визначення ступеню готовності виготовлених матеріалів і продукції та їх придатності для подальшого використання в процесах виробництва або для остаточного випуску чи передачі замовнику;

    - надання необхідної допомоги виконавцям для якісного виконання робіт;

    - виявлення та усунення причин, які сприяють появі браку в роботі.

 
    1.4. Основними видами контролю, які застосовуються для визначення якості топографо-геодезичних і картографічних робіт є:

    - самоконтроль;

    - контроль робіт;

    - приймання виконаних робіт і готової продукції;

    - інспекційний та державний контроль;

    - вхідний контроль.

 
    1.5. Виконавці несуть персональну відповідальність за якість виконаних робіт та строки їх виконання. Вони зобов'язані здавати для приймання завершені і ретельно перевірені матеріали робіт.

 
    1.6. Завершеними вважаються роботи і готова продукція, які відповідають вимогам нормативно-технічних документів, виконані та оформлені у повній відповідності до технічних умов і підписані відповідними особами згідно з вимогами п. 8.1.

    Тільки матеріали завершених робіт і готова продукція можуть направлятися на подальшу обробку, концентрацію або передаватись замовнику.

 
    1.7. За виготовлення, приймання і відправлення на подальшу обробку, концентрацію або передачу замовнику матеріалів топографо-геодезичних та картографічних робіт незадовільної якості винні у цьому несуть адміністративну або матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

 
    2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

    2.1. Організація контролю та приймання топографо-геодезичних і картографічних робіт покладається на керівників підприємств, організацій та суб'єктів підприємницької діяльності, які несуть повну відповідальність за якість виконаних робіт.

    Контроль і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт організовують:

    в підприємствах усіх форм власності:

    - керівники підприємств шляхом утворення в структурі підприємства технічного відділу (підрозділу з якості), що діє на підставі положення (додаток 1), або призначення окремим наказом відповідальних осіб, які діють згідно з посадовою інструкцією (додаток 2) і відповідають за проведення контролю та приймання робіт;

    в окремого підприємця, суб'єкта підприємницької діяльності:

    - сам підприємець, замовники робіт та державні інспектори Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.

 
    2.2. Контроль якості топографо-геодезичних і картографічних робіт здійснюється згідно з планами, які складаються на відповідний період (квартал, рік) і затверджуються керівником підприємства чи організації.

 
    3. КОНТРОЛЬ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ РОБІТ

 
    3.1. ПОЛЬОВІ РОБОТИ

    3.1.1. Контроль польових робіт є складовою частиною виробничого процесу і здійснюється протягом усього періоду їх виконання (польового сезону, року), охоплюючи всі процеси і види робіт.

    Систематичний контроль польових робіт здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності (керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій), інспекційний контроль - працівниками апарату Укргеодезкартографії, державний контроль - державними інспекторами Інспекції державного геодезичного нагляду Укргеодезкартографії.

    Методи польового контролю, його тривалість і час проведення визначаються в залежності від обсягів і виду робіт, що контролюються, та кваліфікації виконавців, які виконують роботи.

 
    3.1.2. До польових топографо-геодезичних та картографічних робіт, що підлягають контролю та прийманню відносяться:

    - побудова державної геодезичної мережі, астрономічні та гравіметричні спостереження, гіроскопічне орієнтування;

    - обстеження та оновлення геодезичних пунктів та нівелірних знаків;

    - спеціальні геодезичні роботи;

    - нівелювання І-IV класів, технічне нівелювання;

    - побудова геодезичних мереж згущення 4-го кл., 1-го і 2-го розрядів та зйомочних мереж;

    - планово-висотна прив'язка аерофотознімків і топографічне дешифрування;

    - топографічні зйомки та оновлення карт і планів усіх масштабів;

    - зйомки континентального шельфу та внутрішніх водойм, планів підземних комунікацій та кадастрових зйомок;

    - інженерно-геодезичні вишукування, маркшейдерські роботи;

    - інші роботи загальнодержавного та спеціального призначення.

    Редактор перевіряє роботу виконавців, які виконують топографічні та кадастрові зйомки, дешифрування чи оновлення карт і планів усіх масштабів.

 
    3.1.3. В процесі контролю польових робіт особи, що перевіряють їх виконання, повинні встановити:

    - знання та дотримання виконавцем вимог діючих нормативно-технічних документів;

    - відповідність методів виконання польових робіт вимогам технічного проекту, технічним умовам і діючим нормативно-технічним документам;

    - технічний стан приладів, повноту і своєчасність їх досліджень, перевірок і юстировок;

    - якість робіт і виконання їх в установлені терміни;

    - виправлення зауважень та виконання вказівок і пропозицій, які були зроблені під час попередніх перевірок;

    - виконання правил з охорони праці й техніки безпеки.

    Одночасно з контролем польових робіт проводиться інструктаж виконавців з показом передових методів робіт, які забезпечують їх високу якість та ефективність.

    Рекомендовані методи і норми контролю для кожного виду польових робіт наведено в додатку 3.

 
    3.1.4. Контроль польових робіт закінчується складанням акта (додаток 4), в якому фіксуються результати перевірки, обов'язково вказуються обсяги виконаних і перевірених робіт, даються зауваження і пропозиції щодо подальшого виконання робіт.

    Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається у виконавця, а другий - у контролюючої особи.

    Всі акти контролю польових робіт зосереджуються в підрозділі (підприємстві чи організації) або у відділі інженерно-геодезичних вишукувань, систематизуються по кожному об'єкту і зберігаються у вигляді Книги якості топографо-геодезичних та картографічних робіт.

 
    3.1.5. Журнали контрольних вимірювань, аерофотознімки з контрольними наколами опознаків, коректурні листи та інші документи польового контролю комплектуються разом з матеріалами виконаних і прийнятих робіт.

 
    3.2. КАМЕРАЛЬНІ РОБОТИ

 
    3.2.1. Контроль камеральних робіт здійснюється постійно протягом їх виконання суб'єктом підприємницької діяльності (керівниками та відповідальними спеціалістами підприємств чи організацій).

    Основну і всесторонню перевірку якості роботи кожного виконавця здійснює безпосередній керівник робіт камерального виробництва (бригадир, керівник камеральної групи тощо).

 
    3.2.2. До продукції камерального виробництва, виготовлення якої контролюється та приймається, відносяться:

    - каталоги координат і висот геодезичних пунктів та каталоги висот нівелірних знаків (зведені та об'єктові);

    - каталоги координат астрономічних пунктів;

    - каталоги координат геодезичних пунктів та азимутів гіроскопічного орієнтування;

    - каталоги координат гравіметричних пунктів, висот квазігеоїда та відхилень виска;

    - каталоги координат і глибин точок проміру при зйомці континентального шельфу та внутрішніх водойм;

    - фотокарти і фотоплани різних масштабів;

    - цифрові та електронні топографічні, спеціальні та інші тематичні карти і плани;

    - видавничі оригінали топографічних планів і карт;

    - видавничі оригінали спеціальних та інших тематичних планів і карт;

    - технічні звіти про виконані роботи;

    - інші роботи загальнодержавного та спеціального призначення.

 
    3.2.3. У процесі контролю якості камеральних робіт перевіряють:

    - відповідність методики виконання робіт прийнятій технології та вимогам нормативно-технічних документів;

    - дотримання допусків на операціях і ведення технічної документації;

    - технічний стан приладів, повноту, правильність і своєчасність їх досліджень, перевірок і юстировок;

    - якість робіт і виконання їх в установлені терміни;

    - виконання правил техніки безпеки.

    Рекомендовані методи і норми контролю камеральних робіт для кожного виду робіт наведено в додатку 3.

 
Структура документу
 
Анотація
 
1. Загальні положення
 
2. Організація контролю топографо-геодезичних та картографічних робіт
 
3. Контроль топографо-геодезичних та картографічних робіт
  3.1. Польові роботи
  3.2. Камеральні роботи
 
4. Зміст контролю топографо-геоде-зичних та картографічних робіт
  4.1. Польові роботи
  4.2. Камеральні роботи
 
5. Приймання топографо-геодезич-них та картографічних робіт
  5.1. Польові роботи
  5.2. Камеральні роботи
 
6. Приймання завершених топо-графо-геодезичних та картографіч-них робіт
 
7. Оцінка якості робіт
 
8. Оформлення підписами матеріалів топографо-геодезичних та картографічних робіт під час їх приймання
 
9. Порядок вирішення спірних питань, які виникають під час здачі-приймання робіт та оцінці їх якості
 
Додаток 1
Положення про технічний відділ (підрозділ з якості робіт підприємства Укргеодезкартографії

 
Додаток 2
Посадова інструкція спеціаліста з якості робіт

 
Додаток 3
Рекомендовані методи і норми контролю топографо-геодезичних та картографічних робіт

 
Додаток 4
Акт контролю польових робіт

 
Додаток 5
Акт приймання топографо-геодезич-них робт

 
Додаток 6
Список прийнятих робіт

 
Додаток 7
Акт на завершені й приняті топо-графо-геодезичні та картографічні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

 
Додаток 8
Акт здачі-приймання топографо-геодезичних робіт, виконаних за договором

 
Додаток 9
Форми накопичувальних відомостей обліку прийнятих робіт

 
Додаток 10
Умовні знаки для схем і картограм
 
Інші документи
 
Основні положення створення топо-графічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500
 
Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000,
1:500000, 1:1000000

 
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
 
Всі документи ...
 
  Сторінка :   1   2   3   4   5   6   Повернутися до переліку документів
Оголошення

Запрошуємо
ГІС-Форум "Освіта. Наука. Виробництво" - 2015
ГІС-Форум-2018
 
м. Харків
14-16 березня
2018 р.

 
 
GeoGuide на Фейсбуці  GeoGuide у ВК
Новини | Публікації | Довідники | Законодавство | Конференції | Каталоги | Про сайт
GeoGuide, 2009-2018, info@geoguide.com.ua